FOTI ITA-NIA SALÁRIU NE'EBÉ DISPONÍVEL KUANDU PRESIZA HO MOY PARK.

Iha tinan kotuk ami aprezenta ona benefísiu atu ajuda hadi’a bem-estar. Ami hatene despeza sira ne’ebé ita la espera mosu mai no moris ne’e sei la hein ba Ita atu selu. Iha ne’e mak Hastee tama mai.

Hetan Hastee iha ne'e

ITA-NIA OSAN.
ITA-NIA HAKARAK.
ITA MAKA HILI.

Ita bele iha asesu até 25% husi Ita-nia saláriu, wainhira Ita presiza. Laiha funan, iha de’it taxa tranzasaun ki’ik. La susar. La halo estrese.

Rejista liu husi Moy Park Connect App.

Hetan Hastee iha ne'e

Bem-estar Finanseiru

Hamutuk ho ami-nia parseiru sira, ami oferese bem-estar finanseiru personalizadu liu husi video, audiu, podcast no konteudu eskrita kona-ba sujeitu oioin husi husu-empresta no seguru to’o investe no poupanza, espesífiku ba Ita-nia nesesidade no fornese liu husi Hastee app, email ka Whatsapp.

Ami-nia plataforma oferese kompriensaun no jestaun ne’ebé di’ak liu atu halo buat barak liu ba Ita-nia osan.

Buka hatene barak liu tan